• osnat

מכרז מס' 05/2019 - ביצוע שדרוג לכביש מס' 8 במושב מאור.

עודכן ב: 28 אוג 2019


החברה הכלכלית לפיתוח מ.א. מנשה בע"מ מזמינה בזאת הצעות לביצוע שדרוג כביש מס' 8 במושב מאור.

* סיור קבלנים לרוכשי המכרז יערך ביום 27/8/19 בשעה 11:30 במשרדי המועצה האזורית מנשה. השתתפות בסיור קבלנים הינה חובה.

* הגשה במסירה ידנית לא יאוחר מיום 24/9/19 בשעה 13:45 בתיבת מכרזים בחכ"ל מנשה.מצורפים למכרז זה המסמכים הבאים:

1. חוברת מכרז

2. כתב כמויות

3. תוכניות


106 צפיות0 תגובות

04-6732389

04-6731392

המברג 1 טבריה עלית