top of page

ביצוע שדרוג לכבישים (5,6,7)במושב מאור מכרז מס' 06/2023

תנאי השתתפות במכרז:

1. רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העונה בעצמו על כל דרישות הסף המפורטות להלן:

1.1 המציע הוא ישות משפטית הרשומה כדין בישראל.

1.2 למציע קיימים כל האישורים והתצהירים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו .1976

1.3 אין מניעה לפי כל דין להשתתפות המציע במכרז.

1.4 נכון ליום הגשת ההצעות במכרז ובמשך שנה לפניה, למציע לא מונה קדם מפרק, מפרק זמני או מפרק קבוע והוא אינו נמצא בהליך של כינוס נכסים או הקפאת הליכים.

1.5 על המציע להיות קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות - 1969, בענף ראשי 200 (כבישים תשתיות ופיתוח) בהיקף כספי ג- 2 לפחות.

*על המציע לצרף להצעתו אישור בר תוקף מרשם הקבלנים על היותו רשום לסיווג ובהיקף הכספי כמפורט לעיל. מובהר בזאת כי אישורים לתקופה או אישורים זמניים לא יתקבלו.

1.6 על המציע להיות בעל ניסיון וכושר לביצוע העבודה ובזמן הנדרש כקבלן ראשי (להבדיל מקבלן משנה) בביצוע שלוש עבודות דומות של ביצוע כבישים ותשתיות, אשר בוצעו, כפי שיוכח להנחת דעת המזמין, במהלך חמש השנים האחרונות שקדמו למועד הגשת ההצעות ברמה נאותה ובהיקף כספי שלא יפחת מ 4,000,000 ₪ (לא כולל מע"מ) לכל עבודה בנפרד לפי חשבונות מאושרים.

*על המציע לצרף להצעתו המלצות ואישורים המעידים על עמידתו בתנאים המפורטים לעיל.

מצ"ב:

Commenti


bottom of page