top of page

מט"ש עירון אספקת מערכת קומפוסטציה מכרז מ"ע 5133-04/2023

תאגיד מי עירון בע"מ (להלן: "התאגיד") ו- המועצה אזורית מנשה (להלן: "המועצה האזורית") שתיהן ביחד יקראו להלן: "המזמין", באמצעות החברה הכלכלית לפיתוח מ.א מנשה בע"מ מזמינות בזאת הצעות לאספקת מערכת קומפוסטציה בשיטת אוורור מאולץ עם יריעות חצי חדירות - Enforced aerated static piles with semi-permeable membrane, הכל כמפורט במפרט המיוחד כולל אספקת הציוד, פיקוח היצרן על התקנת הציוד והרצתו.תנאי השתתפות במכרז - רשאים להשתתף במכרז אך ורק מציעים העונים בעצמם על כל דרישות הסף המפורטות להלן:

א. תאגידים רשומים בארץ.

ב. בעלי יכולת וניסיון מוכח להנחת דעת המזמין באספקת ציוד אלקטרו-מכני למכוני טיפול בשפכים, אשר התקשרו עם

יצרן הטכנולוגיה העונה על התנאים המפורטים להלן (להלן: "יצרן הטכנולוגיה"). המציע יצרף להצעתו העתק נאמן

למקור מהסכם ההתקשרות החתום בינו לבין יצרן הטכנולוגיה, במסגרתו יאשר יצרן הטכנולוגיה את נתוני התכנון

וביצועי המערכת בהיבטים של איכות הבוצה הנדרשת.

ג. בידי המציע הכלים, הידע, חלקי חילוף, יכולת ביצוע והידע הדרוש לתיקון והחלפה של מערכות שנפגעו.

ד. יצרן טכנולוגיה יהיה כזה אשר מערכות שיוצרו על ידו הותקנו בלפחות 2 מתקנים המטפלים בכמות יומית של לפחות

60 טון בוצה של מכוני הטיפול בשפכים ו/או 100 טון פסולת אורגנית אחרת ארץ ו/או בחו"ל.


מצ"ב:


Comments


bottom of page