top of page

מכרז מס' 02-19 - מערכות פוטו וולטאיות למאגרים

מכרז פומבי מס' 002-19

לביצוע עבודות רישוי, תכנון, אספקה,

התקנה, אישור, חיבור, תפעול ותחזוקה

של מתקנים סולאריים לייצור חשמל

בטכנולוגיה פוטו וולטאית (PV)

במאגרים


 

לוח זמנים:סיור מציעים - 30/4/19 (יום שלישי) בשעה 11:00


מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה - 12/5/19 (יום ראשון) בשעה 15:00


מועד קובע להגשת הצעות - 21/5/19 (יום שלישי) בשעה 12:00


 

מסמכים:

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page