top of page

מכרז מס' 05/2019 - ביצוע שדרוג לכביש מס' 8 במושב מאור.


החברה הכלכלית לפיתוח מ.א. מנשה בע"מ מזמינה בזאת הצעות לביצוע שדרוג כביש מס' 8 במושב מאור.

* סיור קבלנים לרוכשי המכרז יערך ביום 27/8/19 בשעה 11:30 במשרדי המועצה האזורית מנשה. השתתפות בסיור קבלנים הינה חובה.

* הגשה במסירה ידנית לא יאוחר מיום 24/9/19 בשעה 13:45 בתיבת מכרזים בחכ"ל מנשה.מצורפים למכרז זה המסמכים הבאים:


Comentarios


bottom of page