מכרז מס' 10/2020 ביצוע עבודות פיתוח להרחבת הישוב מי עמי