top of page

מכרז מס' 11/2022 - ביצוע תשתיות לשכונת הרחבה בקיבוץ רגבים

החברה הכלכלית לפיתוח מ.א מנשה בע"מ מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות פיתוח הכוללות בין היתר עבודות סלילה, ניקוז כבישים, עב' נוף ותשתיות עיליות ות"ק, ברחובות 40,50,41 בקיבוץ רגבים.
Commenti


bottom of page