top of page

מכרז מס' 12/2022 ביצוע תשתיות ברחוב התמר מושב שדה יצחק

החברה הכלכלית לפיתוח מ.א. מנשה בע"מ מזמינה בזאת הצעות לביצוע תשתיות ברחוב התמר עד לבית עלמין במושב שדה יצחק.


1.1. רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העונה בעצמו על כל דרישות הסף המפורטות להלן:


1.1.1 על המציע להיות קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות - 1969, בענף ראשי 200 (כבישים

תשתיות ופיתוח) בהיקף כספי ג- 2 לפחות.

*על המציע לצרף להצעתו אישור בר תוקף מרשם הקבלנים על היותו רשום לסיווג ובהיקף הכספי כמפורט לעיל. מובהר בזאת כי אישורים לתקופה או אישורים זמניים לא יתקבלו.


1.1.2 על המציע להיות בעל ניסיון וכושר לביצוע העבודה ובזמן הנדרש כקבלן ראשי (להבדיל מקבלן משנה) אשר ביצע

והשלים שלוש עבודות דומות של ביצוע תשתיות, אשר בוצעו, כפי שיוכח להנחת דעת המזמין, במהלך חמש השנים האחרונות שקדמו למועד הגשת ההצעות ברמה נאותה ובהיקף כספי שלא יפחת מ 5,000,000 ₪ (לא כולל מע"מ) לכל עבודה בנפרד לפי חשבונות מאושרים.

*על המציע לצרף להצעתו המלצות ואישורים המעידים על עמידתו בתנאים המפורטים לעיל.


מצ"ב:
Comments


bottom of page