top of page

מכרז מס' 14/2021 השלמת תשתיות להרחבת שכונת הארז במאור ועוד

החברה הכלכלית לפיתוח מ.א. מנשה בע"מ )להלן: "המזמין" ו/או "החברה "(, מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות פיתוח במושב מאור הכל בהתאם וכמפורט במסמכי המכרז/חוזה (להלן: "העבודות").


1 . רשאים להשתתף במכרז אך ורק מציעים שהינם תאגידים רשומים בארץ ורשומים בפנקס הקבלנים לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט – 1969 כבישים תשתיות ופיתוח (סימול 200 ) בה יקף כספי ג- 2 לפחות.


2. בנוסף, על המציע להיות בעל ניסיון וכושר לבצוע העבודה ובזמן הנדרש.

לפיכך, רשאים להשתתף במכרז רק קבלנים ששימשו בעבר כקבלנים ראשיים )להבדיל מקבלני משנה( לעבודות עפר דומות, ואשר ביצעו בעבר, כפי שיוכח להנחת דעת המזמין, במהלך חמש השנים הא חרונות )ביחס למועד האחרון להגשת הצעות למכרז( לפחות שלוש עבודות דומות של ביצוע תשתיות ברמה נאותה ובהיקף כספי שלא יפחת מ- 5,000,000 ₪ (לא כולל מע"מ) לכל עבודה בנפרד (לפי חשבונות מים).מצ"ב:

Comments


bottom of page