הרחבת קיבוץ ברקאי מכרז מס' 01/2021תנאים כלליים:

העבודות שתבוצענה במסגרת מכרז/חוזה זה כוללות עבודות עפר, סלילת כבישים, התקנת

מדרכות מרוצפות, עבודות ניקוז, עבודות פיתוח וריצופים, בניית קירות תומכים וקירות ישיבה,

גדרות, עבודות סימון צבע ותמרור, עבודות ריהוט, עבודות גינון והשקיה וכן עבודות שונות

כמפורט להלן .


מצ"ב:

  1. חוברת מכרז

  2. כתב כמויות

  3. תוכניות כבישים

  4. תוכניות נוף

  5. תוכניות מים וביוב

  6. תוכניות חשמל