top of page

מכרז מס' 01-19 מט"ש עירון - אספקת מכשור ופיקוח על התקנתו והרצתו

תאגיד מי עירון בע"מ והמועצה האזורית מנשה מזמינים בזאת הצעות לאספקת מכשור ופיקוח על התקנתו וחיבורו למערכת הבקרה במתקן טיהור שפכים עירון, הכולל: דוגמים אוטומטיים, מד PH ,מד מוליכות, מדי ORP ,מדי מוצקים, מדי אולטראסוניים, מדי מדידת אמוניה, מדי עכירות, מערכת חיטוי קולחין מושלמת ומדחסי אויר.


 

לוח זמנים:

הגשה - לא יאוחר מיום 19/5/21 בשעה 12:00


 

קבצים מצורפים:

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page