top of page

מכרז 06/2019 - אספקת מכשור ומערכת חיטוי, אספקת מערבלים , תכנון ואספקה של מערכת עירבול לבריכת וויסות

תאגיד מי עירון בע"מ והמועצה האזורית מנשה באמצעות החברה הכלכלית לפיתוח מ.א מנשה בע"מ מזמינים בזאת הצעות ל:

1. אספקת מכשור ומערכת לחיטוי הקולחים במתקן טיהור שפכים עירון, הכולל: דוגמים אוטומטיים, מד PH, מד מוליכות, מדי ORP, מדי מוצקים, מדים אולטראסוניים, מדי מדידת אמוניה/ניטרט, מדי עכירות, מערכת חיטוי קולחין מושלמת ומדחסי אויר וכן פיקוח על התקנתם וחיבורם למערכת הבקרה (להלן:"פרק המכשור").

2. אספקת מערבלים מסוג פרופלור אופקי עבור התהליך הביולוגי שיותקנו בתאים האנאירוביים והאנוקסיים, (להלן: "פרק המערבלים לתהליך הביולוגי").

3. תכנון ואספקה של מערבלים שיותקנו בבריכת ויסות בכניסה למט"ש אליה נישאב ביוב גולמי לאחר שעבר סינון גס באמצעות מערכת של מגובים מכאניים. העבודה תכלול תכנון וביצוע של מערכת הערבול כולל אספקת הציוד והתקנתו (להלן:"פרק המערבלים בבריכת הוויסות").

4. שלושת הפרקים יחדיו ייקראו להלן "העבודות" ו/או "הפרויקט".


מצורפים למכרז זה המסמכים הבאים:
Kommentarer


bottom of page